Garancia

Forgalmazó adatai

Alpha Zone Kft.
Cím: 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos ltp. 14.
Adószám: 27860388-2-17
Telefonszám: +3630 284 2898
Email cím: garancia@techkaptar.hu
Weboldal: techkaptar.hu

Jótállás érvényesítésének menete:

1. Kérjük töltse ki a lentebb található űrlapot.

2. Kérjük csomagolja be a terméket (az eredeti dobozába, amennyiben még lehetséges) és tegye mellé a rendeléskor kapott számlát nyomtatott formában.

3. Az első javítást követően kapni fog egy javítólapot, amit kérjük őrizzen meg.

Vásárolt termék megnevezése
Vásárlás dátuma
Rendelés, vagy számla sorszáma
Az Ön neve
Az Ön pontos címe (irányítószámmal)
Az Ön telefonszáma
Az Ön email címe
Tapasztalt hibajelenség
Kérjük adja meg a futár küldéséhez szükséges adatokat ( név, pontos cím irányítószámmal, telefonszám, email cím) amennyiben az nem egyezik az imént megadott adatokkal

A kötelező jótállás feltételei:

Amennyiben az Ön által vásárolt termék beleesik a jelen jótállási jegy 1. számú mellékletében felsorolt termékkategóriák valamelyikébe, arra az Alpha Zone Kft. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint kötelező jótállást vállal, az alábbi feltételek szerint:

A jótállás időtartama a termék vételárának függvényében egy, kettő vagy három év. A 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, a 250 000 forintot meghaladó vételár esetén 3 év. A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az üzembe helyezés időpontját igazolni szükséges.  Amennyiben a jelen jótállási jegyen megjelölt jótállási idő hosszabb, mint 1, 2, vagy 3 év a jogszabály által megjelölt kötelező jótállási időszakot meghaladó időtartamra az Alpha Zone Kft. által vállalt önkéntes jótállás feltételei érvényesek.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • karbantartási kötelezettség elmulasztása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás alá tartozó hiba esetén Ön

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Alpha Zone Kft.-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével Önnek okozott érdeksérelmet.
 • ha az Alpha Zone Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Alpha Zone Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
 • A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a gyártó javítószolgálatánál közvetlenül, az alpha Zone Kft. székhelyén, bármely telephelyén, illetve fióktelepén is érvényesítheti. Ön a választott jogáról másikra is áttérhet. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Alpha Zone Kft-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Alpha Zone Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Alpha Zone Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Alpha Zone Kft. részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az Alpha Zone Kft. köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.
 • Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában , valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az Alpha Zone Kft. költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Alpha Zone Kft köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Alpha Zone Kft. köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 • Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény az Alpha Zone Kft. részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az Alpha Zone Kft. köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Alpha Zone Kft. köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A fenti, harmincnapos kijavítási határidő a jelen jótállási jegy 1. számú melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Alpha Zone Kft-t terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el az el- és visszaszállításról az Alpha Zone Kft., illetve a javítószolgálat gondoskodik. A jótállás nem érinti az Ön jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy Önnek való átadásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – Ön bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállási igényét az Alpha Zone Kft-nél érvényesítheti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület eljárását is kezdeményezheti az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

AZ ÖNKÉNTESEN VÁLLALT JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI 

Amennyiben az Ön által vásárolt termék

 • nem esik bele a jelen jótállási jegy 1. számú mellékletében felsorolt termékkategóriák valamelyikébe,
 • beleesik a jelen jótállási jegy 1. számú mellékletében felsorolt termékkategóriák valamelyikébe, de a jelen jótállási jegyen megjelölt jótállási idő hosszabb, mint a kötelező jótállás szerinti 1, 2 vagy 3 év, a jogszabályban megjelölt időt meghaladó időtartamra az Alpha Zone Kft. önkéntes jótállást vállal, az alábbi feltételek szerint:

A jótállás időtartama a jelen jótállási jegyen, hónapokban feltüntetett időtartam. A jótállási idő a vásárlás (a termék átvétele / üzembe helyezése) időpontjától kezdődik. Amennyiben az Alpha Zone Kft. a termékre kötelező jótállást is vállal, az önkéntes jótállás a kötelező jótállás időtartamának letelte után kezdődik és időtartama a jelen jótállási jegyen feltüntetett időtartam kötelező jótállási idővel (1, 2 vagy 3 év) csökkentett értéke. A jótállás időtartamába nem számít bele a kijavítás, valamint a terméknek az Öntől történő elszállításának és annak az Ön részére történő visszaszállításának időtartama. A jótállási időtartam ezen időtartammal meghosszabbodik. A jótállási időtartam a termék részegységének kijavítása esetén a kijavított részegység tekintetében újraindul.

A jótállás elsősorban és elsőként a termék kijavítására irányul, amelyet az Alpha Zone Kft.  törekszik legfeljebb 30 napon belül elvégezni. A kijavítás időtartama a terméknek a szervizbe történő beérkezését követően kezdődik, a terméknek az Öntől történő elszállítása és annak az Ön részére történő visszaszállítása nem számít bele a kijavítás idejébe. Amennyiben a termék javítása nem lehetséges vagy az Alpha Zone Kft.  részére aránytalan többletköltséggel járna, az Alpha Zone Kft. a minőségi kifogással érintett terméket kicseréli, illetve az Ön esetleges elállással kapcsolatos döntését elfogadja.

 A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai:

 • Ha a termék hibájának oka a vásárlás után keletkezett: a termék nem megfelelő szállítás, tárolás,üzembe helyezés, nem szakszerű karbantartás okán hibásodott meg;
 • Ha a termék hibája nem megfelelő, nem rendeltetésszerű vagy a használati útmutatóban leírtaktól eltérő használat okán keletkezett. Nem megfelelő, nem szakszerű kezelés, mechanikai sérülés vagy egyéb külső tényező különösen, de nem kizárólagosan: áramingadozás, extrém feszültség- vagy hőingadozás, nagyfokú szennyeződés, folyadék kerülése a termékbe - azon részébe, amely folyadékkal nem érintkezhet-, a terméknek túlzott nedvességgel történő érintkezése, tűzzel való érintkezés;
 • Ha a termék hibájának oka telepítési és/vagy üzembe helyezési hiba (különösen, de nem kizárólagosan: a fali csatlakozó vagy egyéb hálózati csatlakozó földelésének hiánya, perifériás eszközöknek a számítógéphez való csatlakoztatása annak működése közben, a terméknek az elektromos hálózathoz való csatlakoztatása és eltávolítása nem kikapcsolt/nem áramtalanított állapotban,) vagy a tápfeszültség ingadozása;
 • Tekintet nélkül a termék jellegére a terméket ért olyan külső beavatkozások (pl.: burkolat megbontása), amelyek a forgalmazóval kapcsolatban álló személyektől (különösen, de nem kizárólagosan szerviz vagy egyéb megbízottak) eltérő, harmadik személyektől származnak;
 • A termék sorozatszámának megváltoztatása;
 • A termék szoftverének esetleges meghibásodására a garancia nem terjed ki; Konfigurációs változtatások és a terméket illetően helytelen vagy engedély nélküli szoftverek alkalmazása, illetve használata mentesíti az Alpha Zone Kft-t a jótállási kötelezettség alól; A forgalmazó által biztosított jótállás nem érinti az Ön hatályos magyar jogszabályok által biztosított jogait;
 • A táblagépeken, mobiltelefon készüléken futó szoftver/operációs rendszer módosítása, lecserélése;
 • Ha a termék hibáját elemi vagy természeti csapás okozta;

Az Ön kötelezettségei:

 • Kérjük, a terméket csak megfelelő földeléssel ellátott fali csatlakozó, elektromos hálózat útján használja, és a gyártócímkén és/vagy a használati utasításban feltüntetett névleges feszültéggel üzemeltesse;
 • Kérjük, kizárólag a készülékhez tartozó eredeti kábelt/kábeleket használja;
 • A termékhez tartozó használati útmutatóban leírtakat kérjük tartsa be;
  • A termékhez tartozó releváns dokumentációt a jótállási idő végéig őrizze meg;
 • A jótállási igény érvényesítéséhez szükséges jótállási jegyet és a vásárláskor kiállított számlát a termékkel együtt küldje vissza az Alpha Zone Kft. részére;
 • A minőségi kifogással érintett terméket a szervizbe annak minden, a vásárláskor megkapott tartozékával küldje be/juttassa el;

 

Egyéb fontos információk:

 

 • Azon termék, amelynél olyan hiba (minőségi kifogás) merül fel, amely a termék nem megfelelő tárolásból keletkezett, (különösen, de nem kizárólagosan: repedés, törés, elgörbült, leválasztott vagy hiányzó/hiányos elemek, tűzzel vagy folyadékkal történt érintkezés nyomai, égés) elutasításra kerül a szervizben történő bevizsgáláskor;
 • Azt tanácsoljuk, hogy amennyiben lehetséges, a terméket az eredeti (vagy ahhoz hasonló, azzal funkciójában megegyező) csomagolásában küldje vissza annak érdekében, hogy a szállítás során a termék biztonsága és sértetlensége biztosított legyen;
 • Az Alpha Zone Kft., mint forgalmazó nem felel a termékkel szemben felmerült minőségi kifogásból eredően az abban szereplő, a termék által tárolt adatok vagy információk elvesztéséért, illetve az ennek okán a Önt ért bárminemű kárért, valamint nem felel a biztonsági kódok/egyéb ilyen jellegű biztonsági jelszavak feloldódásáért vagy nem megfelelő működéséért, valamint az abból eredő kárért.

 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

A KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSSAL ÉRINTETT TERMÉKEK KÖRE

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja,mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdatóállvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthon használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és-író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 1. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 1. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 2. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 3. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 4. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 5. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 6. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 8. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 9. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 11. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 12. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
 14. árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
 15. kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;
 16. garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;
 17. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;
 18. napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 19. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;
 20. külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.